History

2019-11-06 16:32:23

      

สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ประกาศในราชกิจานุเบกษา ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 โดยนายทะเบียนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์สู่บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไป และยังสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสังคมต่อไป