1st Enzyme​ Therapy​ Workshop

2019-11-06 11:57:53

      
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
ภาคภูมิใจเสนอ...1st Enzyme​ Therapy​ Workshop

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการบำบัดรักษา
ด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยเอนไซม์ (Standard Protocal for Enzyme
Therapy in Complementary Medicine ) รุ่นที่ 1 (มีสอบก่อนรับใบประกาศนียบัตร)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้วิตามินและเอนไซม์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนออนไลน์ >>>Click! https://bit.ly/301M0JY
Attachment files:
1ENZ-Agenda_1572970071.pdf
1ENZ-Reg_1572969925.pdf