โครงสร้างการบริหารงาน

2019-11-06 16:32:38

      
โครงสร้างการบริหารงาน
(สค.๖ ณ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ
1. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์             นายกสมาคม
2. นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา  อุปนายกสมาคม
3. นายแพทย์มนตรี นาคะเกศ           เลขานุการ
4. นายสมคิด เริงวิจิตรา                   เหรัญญิก
5. นางสาวดาวเรือง เถาถวิล             นายทะเบียน