โครงสร้างการบริหารงาน

2023-11-21 20:56:44

      


โครงสร้างการบริหารงาน
(สค.๖  ณ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖)

คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ
1. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์             นายกสมาคม
2. นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา  อุปนายกสมาคม
3. นายแพทย์กุลธนิต  วนรัตน์          เลขานุการ
4. นายแพทย์มนตรี นาคะเกศ           กรรมการ
5. นายสมคิด เริงวิจิตรา                   กรรมการ
6. นางสาวดาวเรือง เถาถวิล             กรรมการ


(สค.๖ ณ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ
1. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์             นายกสมาคม
2. นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา  อุปนายกสมาคม
3. นายแพทย์มนตรี นาคะเกศ           เลขานุการ
4. นายสมคิด เริงวิจิตรา                   เหรัญญิก
5. นางสาวดาวเรือง เถาถวิล             นายทะเบียน