มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัดด้วยสาร ดีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ

2019-11-06 13:42:39

      

มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัดด้วยสาร ดีดีทีเอทางหลอดเลือดดำ (EDTA CHELATION THERAPY)

คำนำ

ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยและประชากรโลก โดยเฉพาะการเจ็บป่วย ด้วยโรคเรื้อรังเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการสำรวจสถานการณ์การให้บริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันพบว่ามีโรงพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ทางเลือกมากกว่า ๑๒๘ แห่งทั่วประเทศ ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนถึงความต้องการใช้บริการแพทย์ทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางเลือกสุขภาพให้มีความหลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลของกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสุขภาพดีวิถีไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้นำศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ที่เรียกว่า คีเลชั่น (Chelation) มาใช้ในการขับสารพิษโลหะหนักออกไปจากร่างกาย เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี เป็นต้น นอกจากจะก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่สะสมแล้ว ยังเป็นตัวการสำคัญที่เหนี่ยวนำให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกาย การใช้ขบวนการ คีเลชั่นบำบัด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยลดปัญหาและภาวะดังกล่าวได้

สำนักการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำแนวทางดำเนินการคีเลชั่นบำบัด ( EDTA CHELATION THERAPY ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี GCPG (Good Clinical Practice Guideline) ด้านคีเลชั่นบำบัดที่เป็นการแพทย์ทางเลือก และเพื่อเสนอแนะให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยงาน หรือสถานบริการที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

สำนักการแพทย์ทางเลือกไฟล์ประกอบ:
22_CHE-STAN.pdf