About

วัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบด้วย

๑. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสาน
๒. เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการในการเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/    สู่บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแนวทางทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
๔. เพื่อการผลิต การพัฒนา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานไปสู่ประชาชน
๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการแพทย์ผสมผสานทั้งภาครัฐและเอกชน
๖. เพื่อจัดหารายได้มาดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาคม

Scroll to top