การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ประจาปี 2555

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ประจาปี 2555 

An Assessment on Quality of Care among Patients https://www.viagrapascherfr.com/danger-viagra-generique/ Diagnosed with Type 2 Diabetes 
and Hypertension Visiting Hospitals of Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan 
Administration in Thailand, 2012 

โดย พ.อ.ผศ.ดร.นพ.รามรังสนิธุ์และคณะ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

Scroll to top