เกี่ยวกับเรา

logo
วัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบด้วย

๑. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

๒. เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการในการเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/    สู่บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไป

๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแนวทางทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสาน
     ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

๔. เพื่อการผลิต การพัฒนา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานไปสู่ประชาชน

๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการแพทย์ผสมผสานทั้งภาครัฐและเอกชน

๖. เพื่อจัดหารายได้มาดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาคม