ประวัติความเป็นมา

2019-11-06 16:32:23

      https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Ftima.or.th%2FcontentShow.php%3FcontentID%3DMTU3MjkzNzYzMTM4Ng%3D%3D%26op%3D10%26ln%3Dth

สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ประกาศในราชกิจานุเบกษา ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 โดยนายทะเบียนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของมนุษย์สู่บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไป และยังสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพของมนุษย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสังคมต่อไป